مانیفست

موجود آشغالی که خودش هم بدونه آشغاله و از اون مهمتر حالش از خودش به هم بخوره یک گام به جلو برداشته.
من حالم از خودم به هم می خوره.

Join the Conversation

4 Comments

  1. بعد از اين ماجراها كاملا طبيعيه فرزند !

    بهتره خونسرديه خودتو حفظ كني ، يه اسلحه برداري ، بذاري روي چيزت ، و ماشه رو بكشي !

    البته با اين شانس تخ*ماتيك تو اسلحه شليكه نميكنه !

  2. ولش کن اونو ..اون اگه ادم بشو بود که مثل چیز نمیرفت چیزکشی چیز رو بکنه!
    فعلا

Leave a comment

Leave a Reply