مانیفست-۲

کسی که گمان می برد با همه دوست است ابلهیست که در جهل خود غوطه ور است و آنقدر دست و پا می زند که به زیر شن های روان می رود.
من با همه دوستم.

Join the Conversation

3 Comments

  1. بهتره قبل از اینکه یاده جهالت بیوفتی بهتره بگی دوست یعنی چه؟
    اصلا معنی میده این کلمه؟
    فعلا

Leave a comment

Leave a Reply