مانیفست-۲

کسی که گمان می برد با همه دوست است ابلهیست که در جهل خود غوطه ور است و آنقدر دست و پا می زند که به زیر شن های روان می رود.
من با همه دوستم.

3 thoughts on “مانیفست-۲

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *