یه مثل قدیمی هست که می گه سپلشک آید و زن زاید و مهمان ز در آید. یه چیزی تو مایه های هرچی بدبختیه از در و دیوار برای آد مبریزه. شده وضعیت ما توی عید. اومدیم این 14-15 روز استحت کنیم, بدتر از سال قبلش خسته شدیم. یکی بیاد برای من روشن کنه که ما مرض داشتیم آیا؟ بیکار بودیم؟ بیمار بودیم؟ چه مرگمون بود که رفتیم و اون کار نابخردانه رو انجام دادیم.