بعضی وقت ها هست که حس می کنم که هرچی راجع به نبود فرهنگ در ایران گفته میشه درست و مسلمه وقتی میای روی این حساب که این جماعت فرهنگی دارند و شعوری, کاری براشون می کنی که به نفع خودشونه ولی بعد می فهمی نه تنها فرهنگ و شعوری در کار نیست که حتی ازجلبک های ته اقیانوس اطلس هم کمتر قدرت درک مسایل رو دارند.