< اینجا توضیحاتی نوشته شده راجع به چگونگی دستیابی به یاهو میل بتا! ولی از من به عنوان کسی که دور و بر یک ماه و نیمه که داره باهاش ور میره به شما نصیحت سراغش نرید.مهمترین ایرادش کند بودنشه, علی الخصوص هنگام لود اولیه رست آدمی کشیده همی گردد.

SHARE