۱ ماه

فقط یک ماه شاید کمی بیشتر. این آرامش طول کشید.

درست وقتی که فکر می کنی همه چیز مطابق میلت داره پیش می ره متوجه میشی که از قبل از هم بدتر شده.

خدا به فریادمان برسد.

One thought on “۱ ماه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *