۱ ماه

فقط یک ماه شاید کمی بیشتر. این آرامش طول کشید.

درست وقتی که فکر می کنی همه چیز مطابق میلت داره پیش می ره متوجه میشی که از قبل از هم بدتر شده.

خدا به فریادمان برسد.

Join the Conversation

1 Comment

Leave a comment

Leave a Reply