بدم میاد که بقیه فکر کنند من احمقم ولی خوب خیلی وقت ها کاری از دستم بر نمیاد. شایدم رفتار خودم اینو بهشون نشون داده.
نمی دونم.
شایدم احمقم و خودم خبر ندارم.