صبح امروز, جوانان غیور و دانشمند این مرز و بوم به یکی از بزرگترین فتوحات تاریخ بشر دست یافتند. ما امروز به موفقیتی دست یافتیم که غرب با آن تاریخ ننگینش, سال هاست که در آرزوی آنست.
ما امروز تواستیم یک عدد چراغ راهنمایی, در تقاطع سردار جنگل با بزرگراه نیایش, را تنها با با چهار بار قرمز شدن رد کنیم.
بدین وسیله و از همین تریبون این موفقیت بزرگ و تاریخساز را خدمت یکایک شما عزیزان تبریک و نهنیت عرض نموده و توفیق روزافزون این جوانان غیور را از درگاه ایزد یکتا خواستاریم.