در خل بودنم همین بس که دو دقیقه فلسفه هگل و مارکس می خوانم, به ساعت نکشیده شروع می کنم به دیدن جفنگترین فیلم های ممکن!

شفای عاجل خواستاریم.