-نام و نام خانوادگی
-سید علیرضا اثنی عشری
– دین
-جان؟
– عرض کردم دین
– بله, مسلمان
– مذهب؟
– ببخشید؟
-گفتم مذهبتون
– شیعه
-جنسیت
-بله؟؟؟؟؟؟؟؟؟
-گوشاتون سنگینه جانم؟ گفتم جنسیت
– مذکر