همیشه خدا دیوانه ام می کنه. با این که این اواخر خیلی کمتر گوش دادمش ولی باز هم همون حس همیشگی رو داره وقتی Till با اون صدای نکره و نخراشیده اش عربده می زنه mutter…