تاریخ

از تکرار تاریخ متنفرم مخصوصا وقتی که این تاریخ به حماقت ها و گندکاری های خودم مربوط میشه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *