تاریخ

از تکرار تاریخ متنفرم مخصوصا وقتی که این تاریخ به حماقت ها و گندکاری های خودم مربوط میشه.

پاسخی بگذارید