یه مدت اول به بقیه شک می کنی که نکنه ابله فرضت می کنند تو را.
بعد از چند وقت به این نتیجه می رسی که نه بابا بندگان خدا فرض نمی کنند ابله هستی که ابلهانه باهات رفتار می کنند.