بعد از n سال سر و کله زدن با خودت تازه می رسی به این که «من چه کسم؟»
تازه می فهمی که نه بابا این همه داشتی با یکی دیگه سر و کله می زدی.
یه مدت دیگه که می گذره می فهمی هم قبلی خودت بودی هم بعدی. نتیجه چی میشه؟ خیلی ساده تو خودت نیستی در عین اینکه خود خود خودت هستی.

(کسی فهمید من چی چی نوشتم؟ هرکی فهمید بیاد بگه بلکه خودمم متوجه شدم).