هر نفسی که می کشی نه تنها هوا رو کثیفتر می کنی که اعصاب بقیه رو هم خورد می کنی.

«از وصیت های یک پدر به پسرش, جلد 78924578ام – صفحه 222147890041»