ساعت 9 صبح پامیشی چونان فرزند اسنان وارد بانک می شوی. خیلی متمدن وار میری از دستگاه شماره می گیری.
شماره‌ی 420- 223 نفر در انتظار!
بانک محترم چهارده باجه دارد که تنها یک باجه‌ی آن کار می کند.صدای بلندگو بلند میشه:
شماره‌ی 184 به باجه‌ی 3.
ساعت میشه حدودای 10:30، دوباره صدای بلندگو بلند میشه: شماره‌ی 250 به باجه‌ی 3.