بسی لذت بخش است که مسیول چیزی باشی در عین حالی که مسیولش نیستی.

«از وصیت های یک پدر به پسرش, جلد ۷۸۹۲۴۵۷۸ام – صفحه ۲۲۲۱۴۷۸۹۰۰۴2»