قبلا گفتم که خودم دارم از وردپرس 2.5 (نسخه بتا البته) استفاده می کنم.
مهمترین تغییراتی که کرده (البته غیر از تغییرات زیرساختی) عوض شدن کلی ظاهر بخش های مدیریتیه.

این صفحه ورود:
صفحه ورود

داشبورد:
داشبورد

صفحه نوشتن:
صفحه نوشتن

صفحه مدیریت نظرها:
مدیریت نظرها

صفحه مدیریت افزونه ها:
افزونه ها

و صفحه کاربران:
صفحه کاربران

SHARE