Out of the Past

گاهی برای ماندن باید بروی.

تیتر هم هیچ ربطی نداشت!

پاسخی بگذارید