Odyssey

HAL: فکر می‌کنی داری چه کار می‌کنی دِیو؟

1 از طریق در “Odyssey”

پاسخی بگذارید