سردرد، چشم‌درد، اینا به کنار بیست صفحه مزخرف باید می‌نوشتم که بدیهیست که ننوشته‌ام.

3 thoughts on “

  1. پیرو پست قبل از این باید عرض کنم که کلا ما هم بی نصیب نموندیم 🙂

    میرسه از چپ و راست.. خوباشو بقیه نوه ها بردن.. ته مونده هاش که بود رسیده به ما ظاهرا ! الله اکبر :دی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *