گل باید گرفت در اینجا و دهان مالکش را.

پاسخی بگذارید