دوجین سال و اندی ماه

از پست اولم تا به امروز دوازده سال و سه ماه و چند روز گذشته و من همچنان آن تنبلم که بودم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *