سلام دنیا !

محض خنده اينجا راه افتاد.
همه کاراش با علي بود, که هميشه مديونشم.
همين.


منتشر شده

در

Proudly powered by WordPress