دسته: asides

  • سه روز کندور!

  • راز ریش انبوه: ریش‌تراش خراب

  • سردرد، چشم‌درد، اینا به کنار بیست صفحه مزخرف باید می‌نوشتم که بدیهیست که ننوشته‌ام.