هجده ماه اخیر به جرات بدترین دوران عمرم بوده. فشار فراوانی که از هر سو وارد شد و کماکان ادامه داره. پرت شدم داخل تونل بی‌پایانی که امیدی حتی واهی به دیدن نوری کمسو درش نیست.


منتشر شده

در

Proudly powered by WordPress