بن بست!

نمیشه آقا نمیشه. وقتی نمیشه خوب نمیشه دیگه. می گی چی کار کنم؟ چهار ماهه دارم زور می زنم نمیشه که نمیشه. لامصب خشکیده انگار. آز آخرای تابستون شروع شد, صبح که از خواب بیدار شدم حس کردم اتفاق بدی افتاده بعد از دو سه ساعت فهمیدم چی شده بله خشکیده بود. اون دو زار […]