ویروس

مريض شدن من هم مثل آدم نيست. وسط تابستون 44 درجه آنژين شدم.
دتر مي گفت اولش سرماخوردگي(!!!!!!!!!) ساده بوده!!!!!!!!!!!!


منتشر شده

در

Proudly powered by WordPress