سایان من تو را خواهم کشت!

عنوانش کاملا گويا هست.
سايان رسما اعلام مي کنم که اگر اتفاقي برايت افتاد بدان کار من بوده است
ببين حالا اگه من تو رو نکشتم.


منتشر شده

در

Proudly powered by WordPress